دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-116 
اندازه‌گیری و تحلیل ارتعاش در تراکتورهای یونیورسال 650، مسی‌فرگوسن 285 و 299

صفحه 31-42

محسن فریدونی؛ علی نجات لرستانی؛ حکمت ربانی؛ پیام جوادی کیا


بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

صفحه 71-86

ناصر کانیاوی؛ کمال ایمانیان؛ عزت اله عسکری اصلی ارده