بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

صدمات مکانیکی در محصولات کشاورزی پدیده‌ای است که شرایط را برای ایجاد ضایعات فراهم می‌سازد. بر این اساس شناسایی شرایط و عواملی که بر وقوع صدمات مکانیکی (تخریب) در محصولات کشاورزی مؤثرند نهایتاً به کاهش ضایعات در این بخش منجر خواهد شد. طی این پژوهش، با انجام آزمون خمش  بر روی دانه گندم، پارامترهای استحکام خمشی، بیشینه تنش خمشی، چغرمگی ومدول الاستیسیته در چند رقم متداول گندم (سه رقم به نام­های آذر2، MV و سبلان) ودر سطوح محتوی رطوبتی (12،15،18 و 21 درصد بر مبنای وزن تر) مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین استحکام خمشی مربوط به رقم آذر2 در رطوبت w.b.12% بامقدار91/978 نیوتن و کمترین استحکام خمشی مربوط به رقم سبلان دررطوبت w.b. 21% با مقدار 23/892 نیوتن می­باشد. بیشترین میانگین تنش خمشی مربوط به رقم آذر2 در رطوبت %12 با مقدار(26/982 مگاپاسکال) و کمترین میانگین تنش خمشی مربوط به رقم سبلان در رطوبت w.b. 21% با مقدار(7/11 مگاپاسکال) بدست آمد. بیشترین میانگین مدول الاستیسیته مربوط به رقم سبلان در رطوبتw.b. 12%  با مقدار(72/714 مگاپاسکال) و کمترین میانگین مدول الاستیسیته مربوط به رقم 17 MV در رطوبت w.b. 21% با مقدار(10/894 مگاپاسکال) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها