شماره جاری: دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-100 

مدل‌سازی بازده کششی تراکتور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 35-50

سیدرضا موسوی سیدی؛ مهدی علی جانی؛ رمضان هادی‌پور رکنی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی