بررسی تأثیر بارندگی روی نیرو و انرژی شکست انگور بیدانه سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار، گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

انگور یکی از محصولات باغی مهم کشور است. برداشت آن در اواخر تابستان و اوایل پاییز صورت می‌گیرد و اغلب مصادف با باران‌های پاییزی است. لذا با توجه به اثر پلاستی سایزری آب، غلظت بالای قند انگور و ضخامت کم پوست آن، امکان ایجاد تغییرات مهم بافتی میوه بسیار محتمل است. از طرفی تغییرات بافتی و درونی محصول منشأ ایجاد تغییرات در خواص مکانیکی میوه می‌باشد. با اطلاع از این موضوع و اینکه خواص مکانیکی انگور در طراحی بهینه‌ی تجهیزات برداشت، حمل و نقل و فراوری آن نقش اساسی دارد و تکنولوژی‌های پس از برداشت این محصول نیز تحت تأثیر این خواص قرار می‌گیرد، از این رو مطالعه‌ی خواص مکانیکی این محصول تحت تأثیر بارندگی ضروری می‌باشد. بر‌ این اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تغییرات نیرو و انرژی شکست اجزاء انگور رقم بیدانه سفید در اثر بارندگی قبل از برداشت، با استفاده از آزمون‌های مکانیکی از قبیل آزمون تراکم حبه‌ی ‌انگور، آزمون تراکم گوشت انگور و همچنین آزمون جدایی دم از حبه پرداخته شد. نتایج نشان داد در سطح احتمال کمتر‌ از 5 درصد، بارندگی، بیشترین تأثیر را روی انرژی لازم برای شکست حبه‌ی کامل انگور داشته و باعث کاهش مقدار آن از 18/30 میلی ژول در حالت عادی به 5/19 میلی ژول در حالت اعمال دو بار بارندگی شده است. همچنین نیروی لازم برای جدایی دم از حبه از مقدار 226/0 به 195/0 نیوتن کاهش یافته است. در حالیکه بارندگی تأثیر معنی‌داری روی پارامتر‌های مربوط به گوشت یعنی مقاومت نهایی و انرژی شکست آن ندارد.

کلیدواژه‌ها