راهنمای نویسندگان

روش نگارش مقاله

به منظور تسهیل و تسریع در داوری و چاپ مقالات، از کلیه پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه
می‌باشند، درخواست می‌گردد قبل از ارسال مقالات خود از تطبیق آن با راهنمای ذیل مطمئن گردند.

1- مقالات ارسالی برای چاپ در «مجله علوم مکانیک در ماشین‌های کشاورزی» باید نتیجه تحقیقات در زمینه مرتبط باشد.

2- زبان رسمی نشریه فارسی بوده و مقالات دارای متن کامل فارسی با چکیده انگلیسی و لیست منابع مورد استفاده به زبان انگلیسی می‌باشند.

3- ارسال مقالات به صورت الکترونیکی باعث تسهیل در فرآیند ارزیابی و امکان پیگیری مقاله می‌شود. مقالات به صورت فایل Word (.doc) نسخه 2003 یا بالاتر قابل ارسال می‌باشد. توجه داشته باشید که نیازی به ارسال مقاله از طریق پست
نمی‌باشد. مقالات تهیه شده طبق راهنما بایستی از طریق پست الکترونیکی به آدرس msamj@urmia.ac.ir ارسال گردند.

4- مجله در پذیرش یا رد مقاله و نیز ویرایش متن آزاد می‌باشد.

5- مسئولیت مقالات ارسالی از نظر علمی بر عهده نویسنده (نویسندگان) می‌باشد.

6- تمامی قسمت‌های مقاله باید به صورت double-spaced در اندازه A4 با حاشیه 3 سانتیمتر از هر طرف باشد و تمام صفحات مقاله پشت سر هم به فارسی در وسط و پایین صفحات شماره گذاری شوند.

7- صفحه اول یا صفحه عنوان اختصاص به عنوان و مشخصات مقاله دارد و شامل موارد زیر به ترتیب می‌باشد:

عنوان کامل مقاله به فارسی

عنوان کامل مقاله به انگلیسی

اسامی کامل نویسندگان و مرتبه علمی آن‌ها

آدرس کامل نویسندگان به ترتیب

محل انجام تحقیق و در صورت استخراج مقاله از پایان نامه، نام استاد یا اساتید راهنما ذکر گردد.

نام و نام خانوادگی مسئول مکاتبه مقاله

شماره تلفن (محل کار یا تلفن همراه)، دورنگار و پست الکترونیکی مسئول مکاتبه

8- عنوان مقاله باید کوتاه و رسا بوده و در بالا و وسط صفحه اول مقاله نوشته شود. ترجمه دقیق انگلیسی آن نیز در انتهای متن مقاله فارسی و صفحه چکیده انگلیسی با حروف بزرگ نوشته شود.

9- چنانچه مقاله خلاصه یا قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری باشد، لازم است موضوع در پاورقی صفحه اول متن فارسی و نیز صفحه چکیده انگلیسی با قید نام استاد راهنما و دانشگاه مربوطه نوشته شود.

10- زیر عنوان فارسی و انگلیسی مقاله در صفحات اول متن فارسی و نیز صفحه چکیده انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و نام دانشگاه یا موسسه مربوطه به ترتیب نوشته و شماره دهی شود. مسئول مکاتبه و نشانی الکترونیکی مربوطه مشخص گردد. چنانچه مقاله توسط بیش از یک نفر تهیه شده باشد، نام مسئول مکاتبه (Corresponding author) با گذاشتن ستاره ای روی آن تعیین گردد.

11- چکیده (Abstract) مقاله باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق باشد و حتی‌الامکان از 300 کلمه تجاوز نکند. چکیده انگلیسی نیز در انتهای متن مقاله فارسی نوشته شود. ضروری است نگارنده (نگارندگان) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر 5 واژه کلیدی (Key words) را درج کنند.

12- متن اصلی مقاله دارای زیر عناوین درجه یک شامل مقدمه (بررسی منابع)، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث می‌باشد. نتایج و بحث می‌تواند در هم ادغام شوند. در صورتی که لازم باشد از شخص یا سازمانی تشکر شود، این بخش تحت عنوان تشکر و قدردانی در متن مقاله پس از نتایج و بحث آورده می‌شود.

13- زیر عناوین درجه دوم در یک سطر جداگانه قرار می‌گیرند.

14- برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. ارقام و اعداد مربوط به اوزان و مقادیر در صورتی که در آغاز جمله آورده شوند باید با حروف نوشته شوند.

15- در عنوان و چکیده مقاله به استثناء مقیاس‌های استاندارد نباید از کلمات اختصاری استفاده کرد. برای نوشتن اختصارات از نوشته CBE Style Manual (American Institute of Biological Sciences, 3rd ed.) استفاده گردد.

16- اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود. این اسامی در عنوان و چکیده بدون نام مصنف ولی در متن اصلی آنجا که برای اولین بار قید شوند همراه نام مصنف آورده شوند. در صورت تکرار در متن نیازی به نام مصنف نیست. اسامی جنس نیز برای بار اول به طور کامل ولی برای دفعات بعدی به صورت اختصار (حرف اول نام جنس به صورت بزرگ همراه با نقطه) نوشته شود. نام مصنف نیز باید بر اساس قواعد مربوطه خلاصه نوشته شود.

17- در صفحه چکیده انگلیسی، عنوان مقاله و اسم (اسامی) نویسنده (نویسندگان) با حروف بزرگ نوشته شود.

18- جداول و اشکال به صورت جداگانه در انتهای مقاله آورده شده و به ترتیب شماره گذاری شوند. حداقل وضوح (resolution) اشکال 300dpi بوده و به صورت سیاه و سفید و در فرمت JPEG (.jpg) تهیه شوند. چاپ اشکال رنگی دارای هزینه می‌باشد.

19- عناوین ستون‌های جداول باید مختصر و واحدهای آن‌ها در صورت وجود در داخل پرانتز نوشته شوند. اعداد جداول حتی‌الامکان بدون اعشار و در صورت نیاز تا دو رقم اعشار باشند. اختصارات و علائم متن جدول را می‌توان با زیرنویس روشن نمود. در جداول فقط از خطوط افقی استفاده شود. ابعاد جداول و اشکال باید طوری تنظیم گردد که در یک صفحه نشریه
(طولی یا عرضی) جای گیرد. عناوین جداول و اشکال به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده و کامل و گویا باشد. اسامی علمی در عنوان جداول و اشکال به صورت کامل ارائه شود.

20- در متن فارسی هنگام ارجاع مطلبی، نام نگارنده خارج از پرانتز قرار می‌گیرد، اگر چه در قسمت منابع تمامی منابع فارسی به زبان انگلیسی درج می‌شود، مانند:........در این مورد ارشاد (1356) نوشته است...........یا نظریه پتراک (1953) نیز این نتیجه را تائید می‌کند...............چنانچه منبعی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است دارای یک نگارنده باشد، نام نگارنده به همراه سال قید می‌گردد مانند: ..............(Johnson, 1995)          اگر منبع مورد دارای دو نگارنده باشد، نام هر دو ذکر می‌گردد
(در منابع غیر فارسی بین دو نام & گذاشته شود) مانند:...........Wu & Lee, 2005..........اگر منبع مورد نظر دارای بیش از دو نگارنده باشد فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت "و همکاران" (et al.,) درج گردد مانند:.............Kim et al., 2008.

21- در قسمت منابع علمی (References)، فقط منابعی که مورد استفاده نویسنده (نویسندگان) قرار گرفته و در متن نیز به آن‌ها اشاره شده ذکر گردد. منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان تنظیم شده و فقط بصورت انگلیسی در انتهای متن چکیده انگلیسی آورده شود. طریقه نوشتن برخی از منابع به شرح ذیل می‌باشد:

- مثالی از مقالات مندرج در نشریات

Patel, J.A., Zaveri, P.P. and Pathak, A.R. 1999. Genetic analysis of developmental characters in greengram (Vigna radiate L.). Ind. J. Agric. Sci. 59(1): 66-73.

- مثال در مورد کتاب تألیف شده

Hesse, P.R. 1971. A Text Book of Soil Chemical Analysis. John Murray Publication. London., 525p.

- مثال در مورد فصلی از یک کتاب ویرایش شده

Hesseltine, C.W. and Ellis, J.J. 1973. Mucorales. In: G.C. Ainsworth, K.K. Sparrow and A.F. Sussman (eds.). The Fungi. Vol B, Academic Press, Pp. 187-217.

- مثال در مورد گزارش‌هایی که به صورت چکیده (Abstract) منتشر می‌شوند

طرز نوشتن مانند مقاله نشریه است فقط در انتها کلمه Abst. در پرانتز آورده می‌شود:

……….Phytopath. 71: 1004 (Abst.)

گزارش‌های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش‌های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع نمی‌باشند.

- مثال در مورد خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره های علمی

Keshta, M.M., Hammed, M. and Sorour, W.A. 1999. Evaluation of rapeseed genotypes on saline soils. Proc. 10th Int. Rapeseed. Cong., Canbera, Australia. 117 (Abst.)

22- در مورد نشریات ادواری چنانچه نام نشریه بیش از یک کلمه باشد باید کوتاه شده استاندارد آن نوشته شود.

23- در صورتی که منبع مورد استفاده در متن به زبان غیر انگلیسی ولی دارای خلاصه انگلیسی باشد، در این صورت منبع به زبان انگلیسی نوشته شده و در آخر در پرانتز زبان اصلی قید می‌گردد. مانند: (in Farsi with English Summary)

24- در این نشریه علاوه بر مقالات اصلی پژوهشی، در آخر نشریه بخشی تحت عنوان مقالات کوتاه (Short articles) نیز قید گردیده است. برای هر مقاله کوتاه حداکثر 4 صفحه در نظر گرفته شده است.

قلم‌های مورد نیاز برای متن

1-      عنوان مقاله به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 16

2-      عنوان مقاله به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 14

3-      نام نویسنده (نویسندگان) به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 13

4-      نام نویسنده (نویسندگان) به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 11

5-      آدرس نویسنده (نویسندگان) به فارسی با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 11

6-      آدرس نویسنده (نویسندگان) به انگلیسی با قلمTimes New Roman  و اندازه 10

7-      عناوین درجه یک شامل چکیده، کلمات کلیدی و ......با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 12

8-      عناوین انگلیسی درجه یک شامل Abstract، Key words و ..... با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

9-      متن اصلی مقاله به زبان فارسی با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 12

10-   متن چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی و منابع با قلم Times New Roman و اندازه 11