تعیین برخی خواص شیمیایی میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب فراصوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

2 استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه، ایران

3 استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

در سال­های اخیر تولید و صادرات کیوی در کشور رشد فزاینده­ای داشته است. تدوین استانداردهایی جهت بازارپسندی این محصول ضروری می­باشد و لازمه­ی آن آگاهی از خواص محصول است. بکارگیری یک روش غیرمخرب با عملکرد بالا جهت تعیین خواص کیفی محصولات کشاورزی، هدف پژوهشگران در این زمینه بوده است. در این تحقیق از آزمون فراصوت و تلفیق آن با شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش غیرمخرب و هوشمند جهت تعیین برخی از خواص شیمیایی کیوی استفاده شده است. نمونه های مورد آزمایش، 150 عدد کیوی رقم هایوارد بودند که در هفته اول، چهارم و هفتم پس از برداشت، مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا آزمایش فراصوت روی نمونه­ها صورت گرفت، سپس با استفاده از روش­های مخرب، اسیدیته و ماده جامد محلول تعیین شدند. نتایج آزمایش­های مخرب نشان داد که خواص شیمیایی کیوی در سه مرحله آزمایش، تفاوت معنی­داری با همدیگر دارند. تحلیل داده­های فراصوت با استفاده از شبکه­های عصبی انجام شد. خصوصیت دامنه­ی سیگنال در حوزه زمان و چگالی طیف توان در حوزه فرکانس به عنوان ورودی شبکه و داده­های حاصل از آزمون­های مخرب به عنوان خروجی انتخاب شدند. تعداد نرون­ها در لایه مخفی از طریق به حداقل رسانی میانگین مربعات خطا (MSE) تعیین گردید. با استفاده از شبکه MLP با تعداد 23 نرون در لایه ورودی، میزان ماده جامد محلول و اسیدیته به ترتیب با دقت 7/98 و 9/96 درصد ارزیابی شدند. 

کلیدواژه‌ها