پیش‌بینی برخی خصوصیات خشک کردن پسته، آلبالو و بنه به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف از این تحقیق تخمین مقادیر ضریب نفوذ مؤثر رطوبت، انرژی مصرفی ویژه، آهنگ خشک کردن و نسبت رطوبت در فرایند خشک کردن سه محصول پسته، آلبالو و بنه با خشک­کن مادون قرمز- جابجایی به کمک شبکه­های عصبی مصنوعی می باشد. به منظور پیش­بینی این پارامترها از پنج عامل مؤثر نوع محصول، سرعت هوای ورودی، دمای هوای ورودی، توان تابش مادون قرمز و زمان خشک کردن استفاده گردید. از شبکه­ها و الگوریتم­های متعددی برای آموزش الگوهای موجود و ارزیابی شبکه استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که شبکه پس انتشار پیشخور با توپولوژی 2-6-6-4 و تابع آستانه TAN-PUR-TAN و الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارت قادر است ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و انرژی مصرفی ویژه را به ترتیب با ضریب تبیین 9946/0 و 9812/0 و خطای میانگین مربعات 00022/0 در شرایط مختلف خشک کردن پیش­بینی نماید. همچنین بیشترین ضریب تبیین برای پیش­بینی آهنگ خشک کردن و نسبت رطوبت با شبکه پس انتشار پیشرو با توپولوژی 2-15-20-5 و تابع آستانه TAN-TAN-TAN و الگوریتم آموزش تنظیم بیزی به ترتیب 9806/0 و 9995/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها