اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید محمدحسن کماریزاده

مکانیک ماشینهای کشاورزی استاد بازنشسته

m.h.komarizadegmail.com

اعضای هیات تحریریه

اسعد مدرس مطلق

روش المان محدود- طراحی و ارتعاشات دانشیار دانشگاه ارومیه

amodmotgmail.com

قادر رضازاده

مکانیک جامدات استاد

g.rezazadehurmia.ac.ir

حمیدرضا قاسم زاده

مکانیک جامدات استاد

ghassemzadehtabrizu.ac.ir

علی محمدنیکبخت

فرایندهای حرارتی در تکنولوژی پس از برداشت دانشیار دانشگاه ارومیه

a.nikbakhturmia.ac.ir

یحیی عجب شیرچی

مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار

yajabshirtabrizu.ac.ir

مدیر مسئول

پرویز احمدی مقدم

ارزیابی کیفی محصولات کشاورزی استادیار

p.ahmadiurmia.ac.ir

مدیر داخلی

فاروق شریفیان

تکنولوژی و مهندسی پس از برداشت استادیار

f.sharifianurmia.ac.ir
09143440089