اندازه‌گیری و تحلیل ارتعاش در تراکتورهای یونیورسال 650، مسی‌فرگوسن 285 و 299

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

از آنجاییکه انسان سالم محور توسعه پایدار در هر جامعه است، و موضوع ایمنی و بهداشت کار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، بنابراین انجام بررسی و تحقیق در خصوص ریسک های موجود حین کار به منظور شناسایی خطرات و ارائه راهکار جهت حذف آنها ضروری می باشد. در این مقاله، هدف مقایسه اثر تغییر دور موتور، و تغییر نوع زمین بر اپراتور در هر یک از مجموعه‌های تراکتور و ادوات مورد بررسی می­باشد. در این تحقیق تراکتورهای یونیورسال 650، مسی­ فرگوسن 285 و 299 به همراه گاوآهن سه­ خیش و دیسک کششی بکار گرفته شد و ارتعاش مؤثر بر دست و بازوی اپراتور در دور موتورهای 1300، 1500 و 1700 دور در دقیقه، و در زمین­های شخم ­خورده و شخم­ نخورده، با استفاده از یک دستگاه ارتعاش­سنج اندازه­گیری شد و پس از تحلیل آماری، مشخص گردید اختلاف ارتعاش مؤثر بر روی دست و بازوی اپراتور در تراکتورهای مورد آزمایش و همچنین دورموتورهای مختلف معنی­ دار می­باشد.

کلیدواژه‌ها