استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) برای پیش‌بینی مقدار انرژی گسیختگی، ضریب الاستیسیته و چغرمگی دانه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

همانند سایر دانه­ ها، خواص مکانیکی دانه ذرت برای طراحی تجهیزات حمل و نقل، جابه‌جایی، خشک کن‌ها و آسیاب‌ها ضروری است. در این تحقیق، برخی از خواص مکانیکی دانه ذرت از جمله ضریب الاستیسیته، چغرمگی و انرژی گسیختگی دانه ذرت رقم Sc704 تحت عوامل رطوبت، در چهار سطح (8،10، 12 و 14 درصد بر پایه خشک) و سرعت بارگذاری، در پنج سطح (3، 4، 5، 6 و 7 میلی‌متر بر دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مبانی مدل فازی ممدانی از یک مدل هوشمند برای پیش‌بینی برخی خواص مکانیکی دانه ذرت استفاده شد که این مدل فازی شامل 20 قانون می‌باشد. در این تحقیق، استنتاج ماکسیمم- مینیمم ممدانی برای استنتاج مکانیزم (ترکیب قواعد با ورودی فازی) و روش غیرفازی سازی مرکز ثقل برای غیر فازی سازی (تبدیل خروجی نهایی سیستم به یک عدد کلاسیک) مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار مدل ارائه شده از طریق معیار خطای عددی مبتنی بر داده های تجربی بدست آمد. نتایج پیش‌بینی با استفاده از مدل فازی مقادیر بسیار نزدیکی را با مقادیر اندازه‌گیری شده نشان داد، به طوری که درصد خطای نسبی مقادیر اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده با استفاده از مدل فازی برای ضریب الاستیسیته، چغرمگی و انرژی گسیختگی به ترتیب 5/2%، 7/8% و 4/6% بدست آمد. مقایسه نتایج به دست آمده از مدل‌ فازی و رگرسیونی نشان داد که میانگین خطای نسبی در مدل‌ فازی کمتر از مدل‌ رگرسیونی است.

کلیدواژه‌ها