مدل سازی ساییدگی تیغه‌های قلمی و تعیین نقاط حساس به سایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه

چکیده

تلاش پیوسته­ ی طراحان ماشین­های کشاورزی همواره در جهت بهینه سازی ادوات کشاورزی و محافظت از خاک­های زراعی بوده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر عمق و سطح کارکرد بر مقدار ساییدگی تیغه­ های قلمی گاوآهن چیزل در خاک سیلتی رسی و همچنین شناسایی نقاط حساس تیغه انجام پذیرفت. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل عمق کار در سه سطح (15، 20 و 25 سانتی متر) و مساحت کارکرد در هفت سطح (1/2، 4/35، 6/75، 9/75، 12، 15و 18 هکتار) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ­ها نشان داد که عمق کار، سطح کارکرد و برهم کنش متقابل آنها اثر معنی­داری بر مقدار ساییدگی نوک و لبه­ تیغه دارد (P=0.01). همچنین مدل سازی ساییدگی بر مبنای سطح کارکرد نشان داد که نوک تیغه در اولین در اولین روز کاری برای عمق­های 15،20 و 25 سانتی متر به ترتیب 2/29،3/2 و 3/43درصد بیشتر از درصد سایش آنها در روز پایانی بوده است. افزون بر این، درصد ساییدگی لبه­ی تیغه ­ها نسبت به ساییدگی نوک آنها مقدار کمی را به خود اختصاص داد که در روز پایانی درصد سایش نوک تیغه­ ها نسبت به لبه­ ی آنها در سه عمق 15، 20 و 25 سانتی متر به ترتیب 3/36، 4/6 و 4/34 برابر بوده است.

کلیدواژه‌ها