بررسی اثر رقم و رطوبت بر آسیب‌های خواص کیفی دانه گندم در عملیات خرمنکوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه اراک

چکیده

سه رقم گندم Giza163، Sids10 و Sohag1 دارای سه سطح مختلف رطوبتی (تقریباً 7، 8 و 9 درصد بر پایه تر) برای مطالعه اثر خرمنکوبی (کوبش) بر آسیب دانه در این تحقیق انتخاب گردید. یک ماشین خرمنکوب چکشی جهت کوبش دانه‌های گندم درسه سطح مختلف سرعت استوانه کوبش (11، 20 و 36/7 متر بر ثانیه) در سه نرخ تغذیه خوشه‌ها شامل (0/013، 0/025 و 0/05 کیلوگرم بر ثانیه) مورد استفاده قرار گرفت. بیشترین درصد دانه‌های شکسته درحین فرآیند کوبش در رقم Sohag1 در مقایسه با دیگر رقم‌ها اتفاق افتاد. ازطرف دیگر تحت شرایط بالاترین محتوای رطوبتی (8 و 9%) بیشترین میزان آسیب درمقایسه با محتوای رطوبتی (7%) رخ داد. بنابراین افزایش زمان خشک کردن بعد از برداشت باعث ایجاد مقاومت بیشتر دانه در مقابل آسیب‌دیدگی گردید.

کلیدواژه‌ها