شبیه‌سازی مکانیکی- ارتعاشی کاربر در حین استفاده از تراکتور دو چرخ میتسوبیشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارتعاشات منتقل شده از ماشین​ها می‌تواند تاثیرات نامطلوب بر جسم و کارایی انسان بگذارد. در این مقاله، تاثیرات لرزش جرم‌های انعطاف‎پذیر اعضای بدن و ارتعاش کامل یا جزئی انتقال یافته از طریق دست و بازو در طی استفاده از تراکتور دوچرخ میتسوبیشی بررسی شدند. در این تحقیق، مدل مکانیکی- ارتعاشی بدن کاربر و تراکتور دو چرخ با استفاده از جرم، فنر و میراکننده‎ها شبیه‌سازی شد. برای این منظور، سیستمی با چهار درجه آزادی با جرم‌های صلب و انعطاف‎پذیر برای کاربر در نظر گرفته شد. سپس اثر ارتعاش انتقال یافته به دست و بازو از طریق دسته تراکتور دوچرخ، بر ارگان​های داخلی بدن در دورهای مختلف موتور مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق مشخص شد که فرکانس ارتعاش قسمتهای داخلی بدن برای دورهای مختلف موتور  1300، 1600، 1800، 2000، 2200 و  2400 دور در دقیقه به ترتیب 13/54، 16/69، 18/75، 20/83، 22/50 و  25 هرتز می‌باشد و حالت تشدید در بدن کاربر ایجاد نمی‌کند.    

کلیدواژه‌ها