دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-104 
تاثیر دما و رطوبت بر کیفیت رنگ خرمای رقم استعمران در طول سه ماه انبارمانی

صفحه 63-80

مجید رهنما؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ کمال عباسپور ثانی؛ برات قبادیان؛ موحد سپهوند


اتوماسیون سمپاشی گلخانه ها به کمک ربات سیار

صفحه 91-104

علیرضا رفیق؛ حمید مشهدی میغانی؛ داود کلانتری؛ مسعود موسوی خراسانی