برآورد انرژی مصرفی در سیستم زراعت چغندرقند در ایران مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

با توجه به محدود بودن منابع انرژی به خصوص منابع تجدیدناپذیر، اهمیت نحوه مصرف انرژی و بهره‌وری انرژی به ‌ویژه در بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این تحقیق نیز بدست آوردن بهره‌وری انرژی، انرژی نهاده (مصرفی) و انرژی ستانده (تولیدی)، بازده خالص انرژی و نسبت انرژی در کشت چغندرقند در استان چهارمحال و بختیاری بود. اطلاعات آماری مورد نیاز در رابطه با سطح زیرکشت و میزان تولید محصول در پنج سال اخیر (87تا91) از اداره جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شد. داده‌های مرتبط با نحوه کشت، مواد، ابزار و ماشین‌آلات مصرفی بوسیله پرسشنامه از تعدادی زارع چغندرقند استان جمع‌آوری شد. طبق نتایج بدست آمده میزان انرژی مصرفی در تولید چغندرقندGJ.ha-178، انرژی تولیدیGJ.ha -1532، نسبت انرژی تولیدی به مصرفی6/83، بازده خالص انرژیGJ/ha -1454، و بهره‌وری انرژی 0/4بدست آمد. نتایج نشان داد که  کل انرژی ورودی در یک دوره کشت چغندرقند برابر با GJ/ha78 است. که از این مقدار بیشترین هزینه انرژی به ترتیب صرف کودهای شیمیایی (38/46٪)، انرژی الکتریسیته جهت پمپاژ آب (29/57%) و انرژی سوخت (گازوئیل) (13/55٪) می‌شود. از کل انرژی مصرفی57٪ انرژی تجدیدناپذیر و43٪ انرژی تجدیدپذیر بود. ازاین مقدار انرژی 45٪ به صورت مستقیم و 55٪ به صورت غیرمستقیم مصرف شد.

کلیدواژه‌ها