تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، مهمترین محصول زراعی جهان به شمار می‌آید. همواره بخش عمده‌ای از سیب زمینی در مراحل برداشت و پس از برداشت از بین می‌رود که مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر این صدمات می‌تواند در مدیریت کاهش ضایعات موثر واقع شود. در این تحقیق، تاثیر رقم، زمان برداشت و رطوبت خاک بر روی میزان صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات رئولوژیک مانند انرژی شکست، مقاومت به نفوذ و واهلش در حین برداشت و پس از انبار مانی دو ماهه در قالب طرح آماری فاکتوریل بررسی شد.  نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در هنگام برداشت و پس از انبار مانی دارد. از این نظر رقم آگریا بیشترین میزان صدمه را نسبت به دو رقم سانته و فونتانه دارا بود. بیشترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک دارای رطوبت 9 درصد ( نقطه پژمردگی) بود و کمترین میزان صدمه مربوط به برداشت در خاک با رطوبت 15 درصد (ظرفیت مزرعه‌ای) بود. در برداشت زود هنگام (اواسط شهریور) بیشترین میزان صدمه و برداشت دیر هنگام (اواخر مهرماه) کمترین میزان درصد صدمه به سیب زمینی حاصل شد. نتایج مربوط به خواص رئولوژیک نشان داد که رقم، زمان برداشت و مدت انبار مانی اثر معنی داری بر روی خصوصیات رئولوژیک داشته بطوریکه بیشترین انرژی مورد نیاز برای شکست برابر87/22 میلی ژول مربوط به  واریته فونتانه بود و کمترین آن به میزان 73/34 میلی ژول مربوط به واریته آگریا بود.

کلیدواژه‌ها