بررسی و مقایسه کارآیی برداشت ماشینی و دستی پنبه در دو رقم ساحل و ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

زمانی پنبه بعنوان یک محصول استراتژیک با اسم طلای سفید شناخته شده بود و زمینهای حاصلخیز زیادی زیر کشت این محصول مهم می‌رفت. به موازات صنعتی شدن کشور و سیل مهاجرت کشاورزان به شهرها  سطح زیر کشت پنبه کم و کمتر می‌شود و هر روز  نیاز بکارگیری ماشین برداشت بیشتر و بیشتر احساس می­شود. به منظور بررسی عملکرد ماشین برداشت پنبه بر دو رقم ساحل و ورامین مطالعات در دو منطقه پنبه خیز کشور، گرگان و ورامین، انجام شد. داده­ها در نرم­افزارSAS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان دادند که تنها 2/5% ریزش پنبه در کشتزار اتفاق می­افتد که کاملاً قابل قبول می­باشد. به لحاظ مقایسه مقدار پنبه باقی‌مانده روی بوته پس از عبور ماشین برداشت، مقدار رقم ساحل پنچ ­برابر رقم ورامین می­باشد و از این نظر بین دو رقم در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود دارد. و از نظر عملکرد ماشین بین دو رقم در سطح 5% اختلاف معنی‌دار وجود دارد. در هر دو رقم اثر ماشین بر استحکام الیاف معنی‌دار نیست. در هر دو رقم ماشین سبب کاهش طول متوسط الیاف شده که در رقم ورامین این کاهش معنی‌دار نیست در حالی که در رقم ساحل این کاهش در سطح 5% معنی‌دار می­باشد. ماشین سبب کاهش معنی‌دار در سطح 5% یکنواختی طول الیاف در رقم ورامین شده است و در رقم ساحل یکنواختی هیچ تغییر معنی‌داری از خود نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها