بررسی و تحلیل میزان برخی گازهای خروجی از تراکتورهای مسی فرگوسن 285 و رومانی 650 با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی (انفیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تراکتورهای کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر میزان آلودگی هوا در مناطق روستایی دارند. از آنجائیکه اندازه گیری گازهای خروجی از اگزوز در شرایط مزرعه کاری سخت و زمان بر بوده و نیاز به صرف هزینه بالایی دارد تحلیل و بررسی این گازها با استفاده از نرم افزارهای مربوطه می تواند در راستای کاهش هزینه ها تاثیر بسزایی داشته باشد. در این تحقیق میزان دو گاز سمی هیدروکربن (HC) و منواکسیدکربن(CO) خروجی از دو تراکتور مرسوم در ایران مسی فرگوسن (MF285) و رومانی (U650) در شرایط کاری اندازه گیری و با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار HC و CO خروجی در حین استفاده از روتیواتور بود، که مقادیر آنها برای مسی فرگوسی285 به ترتیب (ppm) 123/07 و % 0/17، و برای رومانی650  به ترتیب (ppm) 147/12 و % 0/12 مشاهده گردید. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار نوع تراکتور و ادوات استفاده شده بر میزان هر دو گاز در سطح 1% بود. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر پیش بینی شده با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی 0/9945 برای گاز HC و 0/9923 برای گاز CO بود، که نشان دهنده دقت بالای سیستم استنتاج فازی-عصبی در پیش بینی مقدار این دو گاز می باشد.

کلیدواژه‌ها