تاثیر دما و رطوبت بر کیفیت رنگ خرمای رقم استعمران در طول سه ماه انبارمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار بخش انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

کاهش رطوبت خرما با دمای بالا و یا در مدت زمان طولانی باعث افت کیفیت محصول می‌شود. بنابراین لازم است محصول خرما سریع و با دمای پایین خشک شود. در مناطق مرطوب، می‌توان با استفاده از سیستم جاذب رطوبت، در زمان کوتاه‌تری و با دمای پایین رطوبت خرما را با استفاده از انرژی خورشیدی کاهش داد. هدف از تحقیق، بررسی تاثیر تغییر رطوبت در حفظ کیفیت رنگ خرما در طی سه ماه انبارمانی می‌باشد که به سبب مسایل زیست محیطی باید روشی مناسب جایگزین آن شود. از این رو به منظور انجام تحقیق حاضر، خشک‌کن مجهز به سیستم جاذب رطوبت با احیاء کننده خورشیدی طراحی و ساخته شد. به وسیله دستگاه ساخته شده رطوبت خرمای استعمران با استفاده از چهار سطح دمایی 40، 50، 60 و  70 درجه سیلسیوس به سه سطح رطوبت تعادلی 14، 16 و 18% بر پایه خشک رسانده شد و تاثیر تیمارهای اعمال شده بر کیفیت رنگ خرما در طول سه ماه انبارمانی مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه مقادیر به دست آمده با مقادیر شاهد و میوه تازه، بهترین دما برای تنظیم رطوبت خرمای استعمران و انبارمانی آن از نظر حفظ کیفیت رنگ خرما به مدت سه ماه انبارمانی، 50 تا  60 درجه سیلسیوس به دست آمد که با افزایش رطوبت مدت زمان انبارمانی نیز کاهش یافت. نتایج تحقیق نشان داد که برای انبارمانی به مدت یک ماه می‌توان از تیمار دمایی  70 درجه سیلسیوس و رطوبت بالای 16% استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها