دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 1-107 
اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

صفحه 27-38

عبداله گل محمدی؛ لطیف روغنی پور؛ ترحم مصری گندمشین


اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

صفحه 65-78

عیسی حزباوی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار