پیش‏ بینی آلاینده‏ های موتور اشتعال جرقه‏ ای با استفاده از مخلوط‏های اتانول-بنزین با برنامه ‏نویسی ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، مدل‏سازی برای پیش ‏بینی آلاینده ‏های یک موتور اشتعال جرقه ‏ای با استفاده  برنامه‏ نویسی ژنتیک ارائه گردیده ‏است. برای به ‏دست آوردن داده ‏های مورد نیاز به منظور آموزش و ارزیابی برنامه ‏نویسی ژنتیک، از یک موتور چهار سیلندر ومخلوط‏های اتانول – بنزین به عنوان سوخت مصرفی استفاده شد.ابتدا سوخت بنزین خالص با درصد‏های مختلف اتانول (0، 5، 10، 15 و 20 درصد)مخلوط گردید. سپس، آلاینده ‏های اگزوز موتور(CO، CO2، HC و NOX)در بارها و سرعت‏های مختلف آن اندازه‏ گیری شد. نتایج تجربی نشان داد که با افزایش درصد اتانول در مخلوط‏های سوخت، آلاینده ‏هایCO و HCکاهش، و CO2 وNOXافزایش یافت. اجراهای زیادی با استفاده از مدل برنامه ‏نویسی ژنتیک انجام شد و عملکرد معادلات حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس پارامترهای آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تشخیص(R2) مناسب ‏ترین معادله انتخاب گردید.نتایج حاصل از این معادلات نشان می‏دهد که برنامه‏ نویسی ژنتیک ابزار قدرت‏مندی برای پیش‏ بینی آلایند‏های خروجی اگزوز موتور است.

کلیدواژه‌ها