مطالعه تاثیر پارامترهای توان، حجم و شوری بر گرمایش آبشور در یک سامانه آب شیرین کن مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

افزایش روز افزون کاربردهای امواج مایکروویو سبب شده است مطالعات زیادی درمورد اثرات این امواج بر گرمایش و پیش­گرمایش انجام گیرد. از امواج مایکروویو می­توان جهت پیش گرمایش و گرمایش آب برای آب شیرین­کن­ها استفاده کرد. در این بررسی، به منظور طراحی سامانه پیش گرمایش مایکروویو در آب شیرین­کن خورشیدی، بررسی تاثیر امواج مایکروویو و تاثیر چهار سطح شوری (0، 1000، 10000 و ppm 30000)، سه حجم (100، 300 و 500 میلی لیتر) و سه توان (200، 600 و 1000 وات) بر زمان گرم کردن درسه تکرار از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان می­دهد اثر فاکتور­های توان، حجم و شوری و همچنین تمامی اثرات متقابل در سطح 1% معنادار شده است. با افزایش توان سرعت گرم شدن بیشتر افزایش یافت، برای مرحله نهایی ساخت بهتر است از توان بیشینه برای مایکروویو استفاده شود. همچنین با افزایش شوری به بالاتر از ppm 10000 سرعت گرم شدن کاهش می­یابد که نشان می­دهد این سامانه برای آب­های لب شور مناسب­تر است. 

کلیدواژه‌ها