اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی سابق گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

خواص مکانیکی محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین خواص مورد استفاده در طراحی فرایندها و ماشین‏های کشاورزی است. در این بین، نیروهای اعمالی و تغییر شکل مواد در اثر این نیروها جزء مهم‌ترین عمل و عکس‏العمل بین ماشین و محصول محسوب می‏شود. در این تحقیق خواص مکانیکی دانه نخود رقم آزاد در اثر آزمون‏های فشاری شبه استاتیک در سطوح مختلف رطوبتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی دانه نخود در سطوح رطوبتی 11، 16، 21 و 26 درصد بر پایه تر، در سه سطح سرعت بارگذاری 2، 5 و 8 میلی‏متر بر دقیقه و در دو جهت بارگذاری موازی و عمود بر لپه اندازه‏گیری و ثبت شد. تحلیل نتایج نشان داد که اثر رطوبت و جهت روی تمام صفات اندازه گیری معنی‏دار بود. در حالیکه سرعت بارگذاری روی همه صفات اندازه‏گیری غیرمعنی‌دار است. با افزایش میانگین محتوی رطوبتی، نیروی گسیختگی از 492 به 97 نیوتن کاهش یافت. بیشترین و کمترین نیروی گسیختگی دانه، به ترتیب 801 و 28 نیوتن در رطوبت‏های 11% و 26% به دست آمد. همچنین با افزایش رطوبت، مقدار انرژی گسیختگی کاهش یافت. بیشترین میانگین انرژی گسیختگی مربوط به سطح رطوبتی 11% و برابر با 285 میلی ژول بدست آمد. همچنین محاسبات نشان داد که با افزایش رطوبت مقدار میانگین چغرمگی کاهش و تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می‏یابد. نتایج نشان داد، بیشترین آسیب نخود مربوط به حالت دولپه‏ای شدن است که در رطوبت 26% و بارگذاری در جهت موازی بر لپه، اتفاق می‏افتد.

کلیدواژه‌ها