اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

4 استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

میوه خرما (Phoenix dactylifera L) رقم استعمران، محصولی نیمه خشک است که جزء محصولات مهم صادرات ایران می­باشد. این رقم در مناطق پر از گرد و غبار رشد می­کند که باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه بازارپسندی و صادرات آن می­شود. به منظور تعیین تأثیر تیمارهای پس از برداشت بر خواص کیفی آن، اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر این رقم مورد مطالعه قرار گرفت. این رقم خرما، در مرحله تمر، پس از شستشو با آب، اسید استیک 2% و کلرید سدیم 2% با دماهای 50، 60 و 70 درجه سلسیوس خشک گردید. ویژگی‌های کیفی- چشایی مورد بررسی در این تحقیق شامل طعم و مزه، رنگ ظاهری، نرمی بافت، تمیزی و مطلوبیت کلی بود. در این تحقیق از 25 نفر بومی با تجربه در محدوده سنی بین 20-40 سال برای انجام آزمون چشایی استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمار شستشوی خرما با اسید استیک 2% و سپس خشک کردن آن با دمای  70 درجه سیلسیوس بهترین نتیجه را داشت و اختلاف معنی­دار در سطح 1% با تیمار شاهد ایجاد نمود. امتیاز مطلوبیت کلی این تیمار 84/6% بود.

کلیدواژه‌ها