تعیین خواص مکانیکی گیاه دارویی شیرین‏ بیان (Glycyrrhizaglabra L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

آگاهی از خواص و رفتار مکانیکی گیاهان یکی از فاکتورهای بسیار مهم در طراحی دستگاه‏های برداشت و پس از برداشت می‏باشد. در این تحقیق گیاه دارویی شیرین‏ بیان از محل اتصال ریشه و ساقه برش داده شده و نیروی برش، انرژی برش، مدول الاستیسیته و برای اولین بار مدول چگالی جرمی، ضریب مقاومت در برابر لهیدگی و ضریب کار برش مفید برای آن اندازه ‏گیری و گزارش شده است. طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت برش و زاویه برش هر یک در سه سطح و در 5 تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند با افزایش زاویه برش از صفر به 30 و 45 درجه مقادیر نیروی برش، انرژی مصرفی برای برش و مدول الاستیسیته کاهش یافت و این کاهش در سطح 5% معنی‏دار بود. تأثیر سرعت برش بر مقادیر صفات مورد بررسی در برش گیاه شیرین بیان غیرمعنی‏ دار بود. از اینرو در طراحی سیستم‏های فرآوری گیاه دارویی شیرین بیان جهت کم نمودن انرژی و نیروی مورد نیاز برای برش توصیه می‏شود از زاویه برش 45 درجه و سرعت برش 150 میلی‏متر بر دقیقه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها