بررسی اثر طول تماس و عرض تماس در خوابیدگی تایر در شرایط محیط کنترل‌شده‌ی انباره خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه

چکیده

طول تماس، عرض تماس و خوابیدگی تایر از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کیفیت برهم کنش تایر با خاک و پارامتر‌های کششی چرخ در ماشین‌های خارج جاده می‌باشند. در تحقیق حاضر برای ارزیابی پارامترهای مذکور تحت اثر بارهای عمودی وارده بر چرخ و فشار بادهای متفاوت، از انباره‌ی خاک و آزمونگر تک چرخ موجود در دانشگاه ارومیه استفاده شد. بدین منظور آزمایش ها در طرح فاکتوریل در پنج سطح از بار روی چرخ (0، 0/5، 1، 1/5 و 2 کیلونیوتن) و چهار سطح از فشار باد (68، 103، 172 و206 کیلو پاسکال) با 20 تیمار و دو تکرار انجام شدند. روابط بین پارامتر‌های طول تماس، عرض تماس و خوابیدگی تایر با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 1% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش فشار باد طول تماس، عرض تماس و خوابیدگی تایرکاهش می یابند. درحالیکه افزایش بار روی چرخ منجر به ‌افزایش ‌طول تماس، عرض تماس و خوابیدگی تایرمی شود. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش مقدار خوابیدگی تایر، مقادیر طول تماس و عرض تماس افزایش می یابند.

کلیدواژه‌ها