کلیدواژه‌ها = خشک کردن
مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 88-99

فاروق شریفیان؛ محمد کاوه


اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 65-78

عیسی حزباوی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار


بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-26

امین حاضر وظیفه؛ علی محمد نیکبخت؛ پرویز احمدی مقدم