نویسنده = محمدهادی خوش تقاضا
اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 65-78

عیسی حزباوی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار


مطالعه تاثیر پارامترهای توان، حجم و شوری بر گرمایش آبشور در یک سامانه آب شیرین کن مایکروویو

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 99-107

حمید خفاجه؛ احمد بناکار؛ محمدهادی خوش تقاضا