بررسی اثر چرخ های فشار دهنده خطی کار بر سرعت سبز شدن، میزان کارایی مصرف آب و عملکرد گندم تحت تاثیر روش های خاک ورزی و کاشت حفاظتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استاد گروه مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

اثر مدیریت بقایای محصول و سیستم­های خاک ورزی باعث افزایش استقرار و عملکرد دانه گندم در شرایط فاریاب می­شود. ایران کشوری است که در ناحیه ­ای خشک قرار گرفته و دارای محدودیت­هایی در ذخائر آب کشاورزی می­باشد. لذا با هدف بررسی اثر سیستم­های خاک­ورزی، مدیریت بقایا، الگوی کاشت و چرخ فشاردهنده بر سرعت سبز شدن، عملکرد گندم و کارایی مصرف آب آبیاری، آزمایشی در قالب طرح کرت­های دوبار خرد شده به صورت فاکتوریل طراحی و اجرا گردید. نتایج نشان داد که در خاک­ورزی مرسوم و در شرایط وجود و عدم وجود بقایا، استفاده از چرخ فشار دهنده منجر به افزایش عمق کاشت از 40 میلی­متر به 65 میلی­متر و کاهش سرعت سبز شدن و عملکرد دانه گندم شد. استفاده از چرخ فشار دهنده در شرایط بی ­خاک­ورزی باعث افزایش سبز شدن و استقرار گیاه شد. نتایج نشان داد الگوی کاشت جوی و پشته و چرخ فشار دهنده باعث کاهش بقایا در سطح خاک و افزایش 75 درصدی سرعت سبز شدن و افزایش 1100 کیلوگرم در هکتار دانه گندم در مقایسه با حالت مسطح می‌شود. چرخ فشار دهنده و بقایا در سطح 5 درصد بر عملکرد گندم معنی دار شدند به طوری که عملکرد گندم در حضور بقایا 6120 کیلو­گرم در هکتار بدست آمد که نسبت به حالت عدم وجود بقایا (800 کیلو­گرم در هکتار) افزایش نشان داد. در حالی که الگوی کاشت و سیستم­های خاک­ورزی در سطح 1 درصد بر عملکرد گندم معنی دار شدند. الگوی کاشت جوی و پشته در بی خاک ورزی بیش­ترین عملکرد (6470 کیلوگرم در هکتار) را نشان داد.

کلیدواژه‌ها