ارزیابی سر و صدای تراکتورهای MF285 و U650 در عملیات مختلف کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از مکانیزاسیون کشاورزی، سروصدای حاصل از کار این ادوات است و آثار نامطلوبی مانند مشکلات شنوایی برای کاربران به ­وجود می ­آوردند. در این تحقیق، نویز حاصل از دو نوع تراکتور رایج در ایران (MF285 و U650) در دو موقعیت راننده و ناظر بررسی گردید. دلیل انتخاب این تراکتورها، رایج بودن در ایران و استفاده بدون اتاقک آن‌ها است. همچنین سطح صدای این تراکتورها در زمان کار با هشت نوع وسیله کشاورزی (گاوآهن برگردان دار، گاوآهن قلمی، گاوآهن دوار، هرس بشقابی، نهرکن، کولتیواتور مزرعه، بذرپاش سانتریفیوژ و سم‌پاش پشت تراکتوری بوم دار) اندازه ­گیری شد. آزمایش‌ها به صورت کرت­های خرد شده با طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل و با تیمارهای نوع تراکتور در دو سطح، هشت سطح ادوات و با سه تکرار اجرا شد. بر اساس داده ­های به ‌دست‌آمده مشخص گردید که سطح صدای تراکتورهای مذکور در زمان کار با ادوات ذکرشده بیش‌ از حد مجاز (dB(A)85) است. بر اساس نتایج آزمون چند دامنه ­ای دانکن بیش­ترین سطوح صدا در هر دو نوع تراکتور MF285 و U650 و در موقعیت راننده به ترتیب مربوط به گاوآهن قلمی (dB(A) 93/46) و گاوآهن دوار (dB(A)92/15) بود. همچنین مشخص گردید که میزان ساعات مجاز کار با اغلب ادوات و هر دو نوع تراکتور MF285 و U650 (در موقعیت راننده) کم­تر از 3 ساعت است.

کلیدواژه‌ها