طراحی و ساخت بوم تلسکوپی سمپاش باغات و مقایسه آن با سمپاش مرسوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سمپاشی باغات با آرایش نامنظم درختان بلند با مشکلاتی نظیر سختی عبور و مرور تراکتورها، عدم توانایی مالی  باغداران در خرید تراکتور، سختی کار با برخی سمپاش‏های با ارتفاع پاشش کم و باد بردگی زیاد سم در سمپاش‏های با ارتفاع پاشش زیاد همراه است. هدف از انجام این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی یک بوم تلسکوپی برای سمپاش‏ها به منظور مرتفع نمودن مشکلات بیان شده بود. سمپاش مجهز به این نوع بوم از نظر بادبردگی، کیفیت سمپاشی درختان و محلول مصرفی در مقایسه با سمپاش شاهد منطقه­ی لنجان اصفهان (سمپاش فرقونی) مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش­ها در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که ضریب کیفیت سمپاشی به دلیل خیس شدگی کامل کارت‏های حساس قابل محاسبه نبود، اما توزیع قطرات بر روی هر کارت و بین کارت‏ها در نوع تلسکوپی یکنواخت­تر بود و برخلاف نوع فرقونی بالانس معمولی شره­گی مشاهده نشد. بر اساس نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین‏ها بین روش‏های سمپاشی از نظر باد بردگی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% وجود داشت، به طوری که تفاوت چشمگیری در مقدار بادبردگی سمپاش تلسکوپی (0/108) و فرقونی (5/698) مشاهده شد. از نظر میزان محلول مصرفی برای هر درخت در سطح احتمال 5 % اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس مقایسه میانگین‏ها، میزان مصرف محلول سمپاش تلسکوپی (11/183 لیتر در درخت) کمتر از سمپاش فرقونی (15/683 لیتر در درخت) بود. نیروهای وارده به کاربر در مقایسه با سمپاش‏های مرسوم کاهش پیدا کرده بود.

کلیدواژه‌ها