محاسبه مقادیر ارتعاش روزانه و زمان های مجاز رانندگی در سه تراکتور متداول در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق با بدست آوردن مقادیر ریشه میانگین مربعات شتاب وارد بر رانندگان در سه تراکتور متداول در ایران، مقادیر ارتعاش روزانه و حدود مجاز رانندگی برای آنها محاسبه و ارزیابی شد. تیمارهای در نظر گرفته شده برای انجام تحقیق عبارت بودند از: نوع تراکتور (تراکتور فرگوسن 285، تراکتور فرگوسن 399 و تراکتور یونیورسال 650)، وزن راننده (58، 69 و 81 کیلوگرم) و دور موتور (1200، 1800 و rpm2200)، که تأثیر هر یک از این پارامترها بر مقادیر ارتعاش روزانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مقادیر به دست آمده نشان داد که نوع تراکتور، راننده و دور موتور اثر معنی­داری در سطح  1%  بر میزان مقادیر ریشه میانگین مربعات شتاب وارد بر راننده دارد. با مقایسه مقادیر شتاب وارد بر رانندگان مشخص شد که تراکتور فرگوسن 399 ارتعاش کمتری را به بدن راننده منتقل می­کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر ارتعاش روزانه برای تراکتور یونیورسال 650 در وضعیت هشدار قرار گرفته و حدود مجاز رانندگی برای این تراکتور حداقل می­باشد. این مقادیر برای تراکتور فرگوسن 285 در محدوده بین حد هشدار و حد بحرانی قرار دارد. با مقایسه مقادیر ارتعاش روزانه رانندگان با وزن­های مختلف مشخص شد که رانندگان با وزن کمتر نسبت به سایرین بیشتر در معرض ارتعاش قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها