نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 88-99

فاروق شریفیان؛ محمد کاوه