نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی و مقایسه کارآیی برداشت ماشینی و دستی پنبه در دو رقم ساحل و ورامین

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-36

عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه؛ احمد تقی زاده علی سرایی