علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی (MSAM) - اصول اخلاقی انتشار مقاله