شماره جاری: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-100 

4. مدل‌سازی بازده کششی تراکتور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 35-50

سیدرضا موسوی سیدی؛ مهدی علی جانی؛ رمضان هادی‌پور رکنی


شناسنامه نشریه