علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی (MSAM) - اهداف و چشم انداز