علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی (MSAM) - واژه نامه اختصاصی