علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی (MSAM) - اخبار و اعلانات