نویسنده = کاظم جعفری نعیمی
ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیکی برداشت گردو

دوره 2، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 76-87

محمدکاظم صدوقی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ حمید مرتضی پور