نویسنده = رستمی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد انرژی مصرفی در سیستم زراعت چغندرقند در ایران مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

محمدعلی فرید؛ سحر قطره سامانی؛ سجاد رستمی