کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
مدل‌سازی بازده کششی تراکتور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-50

سیدرضا موسوی سیدی؛ مهدی علی جانی؛ رمضان هادی‌پور رکنی


ارزیابی داده های خروجی از حسگر اندازه گیر بلادرنگ رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-6

مهرنوش جعفری؛ احمد بناکار؛ عباس همت؛ آذر خورسندی