نویسنده = �������� �������� ��������
تعیین برخی خواص شیمیایی میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب فراصوت

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 92-100

نسترن جمشیدی؛ عادل حسین پور؛ حسن ذکی دیزجی