نویسنده = �������������� ������������
بررسی اثر سرعت پیشروی بر روی تلفات دستگاه برداشت نخود پا کوتاه ایرانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 12-19

کامران مردانی؛ اسعد مدرس مطلق؛ وحید رستم پور