نویسنده = ���������� �������� ������������ �������� ������