نویسنده = ������������������ ��������
بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-86

ناصر کانیاوی؛ کمال ایمانیان؛ عزت اله عسکری اصلی ارده