نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تاثیر پارامترهای توان، حجم و شوری بر گرمایش آبشور در یک سامانه آب شیرین کن مایکروویو

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 99-107

حمید خفاجه؛ احمد بناکار؛ محمدهادی خوش تقاضا