نویسنده = �������� ���������� ��������
تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-50

سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد؛ عباس روحانی