نویسنده = ���� ������������ ������������
اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 27-38

عبداله گل محمدی؛ لطیف روغنی پور؛ ترحم مصری گندمشین