دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-104 
3. بررسی و مقایسه کارآیی برداشت ماشینی و دستی پنبه در دو رقم ساحل و ورامین

صفحه 27-36

عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه؛ احمد تقی زاده علی سرایی


6. تاثیر دما و رطوبت بر کیفیت رنگ خرمای رقم استعمران در طول سه ماه انبارمانی

صفحه 63-80

مجید رهنما؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ کمال عباسپور ثانی؛ برات قبادیان؛ موحد سپهوند


8. اتوماسیون سمپاشی گلخانه ها به کمک ربات سیار

صفحه 91-104

علیرضا رفیق؛ حمید مشهدی میغانی؛ داود کلانتری؛ مسعود موسوی خراسانی